Theo dòng sự kiện

Chất lượng hóa chất NaOH

Mã số: VPT.2.5.20.281

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.281 - Chất lượng hóa chất NaOH

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.281 gồm các chỉ tiêu: Tỷ trọng dung dịch, Hàm lượng kiểm tổng:(%), Hàm lượng Cl-, Hàm lượng Fe, Hàm lượng Sulfate, Hàm lượng cacbonat (CO32-), Hàm lượng NaClO3, Hàm lượng Si.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo