Theo dòng sự kiện

Chất lượng hóa chất Poly Aluminium chloride

Mã số: VPT.2.5.20.284

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 1000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.284 - Chất lượng hóa chất Poly Aluminium chloride

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.284 gồm các chỉ tiêu: Tỷ trọng dung dịch, Hàm lượng Al2O3.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo