Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng đất

Mã số: VPT.2.5.20.23

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.23 bao gồm các chỉ tiêu sau: Độ ẩm, hàm lượng Nito tổng số, hàm lượng Nitơ dễ tiêu, hàm lượng Photpho tổng số, hàm lượng Photpho dễ tiêu, hàm lượng Kali tổng số, hàm lượng Kali dễ tiêu, hàm lượng Cacbon Hữu cơ tổng số, pH.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.23 bao gồm các chỉ tiêu sau: Độ ẩm, hàm lượng Nito tổng số, hàm lượng Nitơ dễ tiêu, hàm lượng Photpho tổng số, hàm lượng Photpho dễ tiêu, hàm lượng Kali tổng số, hàm lượng Kali dễ tiêu, hàm lượng Cacbon Hữu cơ tổng số, pH.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo