Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng phân bón

Mã số: VPT.2.5.20.01

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.01 - Chỉ tiêu chất lượng phân bón.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.01 gồm các chỉ tiêu: Độ ẩm, Hàm lượng Nitơ tổng số, Hàm lượng P2O5 hữu hiệu, Hàm lượng K2O hữu hiệu, Hàm lượng S, C/N, Hàm lượng Cacbon Hữu cơ tổng số, Hàm lượng Axit Humic, Hàm lượng Axit Fulvic.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo