Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bia

Mã số: VPT.2.5.20.28

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.28 bao gồm các chỉ tiêu sau: Hàm lượng etanol, Xác định diaxetyl, Xác định độ axit, Hàm lượng CO2.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.28 bao gồm các chỉ tiêu sau: Hàm lượng etanol, Xác định diaxetyl, Xác định độ axit, Hàm lượng CO2.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo