Theo dòng sự kiện

Chương trình thử nghiệm thành thạo Hóa - Vinalabpt2 - 2017 - Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô

Mã số: VPT.2.5.17.03

Thời gian dự kiến: 22/08/2018

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3.500.000

Ghi chú:

*: chỉ tiêu đã được Công nhận;
- Các chương trình Vinalabpt2 tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT.

TT Mã số  Tên chương trình Chỉ tiêu Loại chương trình Phí tham dự Thời gian dự kiến (Tháng) 
1 VPT.2.5.17.03 Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô Protein Định lượng 3.500.000 4 & 10
Béo
Xơ thô
Muối (NaCl)
Cacbon hydrat
Tro tổng số
Tro không tan
Chỉ số peroxide

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo