Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.172 - Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK

Mã số: VPT.2.5.20.172

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.172 - Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.172 gồm các chỉ tiêu: Hàm lượng Nitơ tổng số, Độ ẩm, Hàm lượng P2O5 hòa tan trong nước, Hàm lượng P2O5 hữu hiệu, Hàm lượng K2O  hữu hiệu, Hàm lượng CaO, Hàm lượng MgO, Hàm lượng SiO2 hữu hiệu.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo