Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.176 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

Mã số: VPT.2.5.20.176

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.176 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải.

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.176 gồm các chỉ tiêu: COD, BOD5, N_NH4+, tổng N, tổng P, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo