Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.224 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt

Mã số: VPT.2.5.20.224

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.224 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.224 gồm các chỉ tiêu: pH, Màu sắc, COD, BOD5, Độ kiềm tổng, N-NH4+, Fe tổng, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo