Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.251 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng trong chăn nuôi

Mã số: VPT.2.5.20.251

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.251 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước dùng trong chăn nuôi

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.251 gồm các chỉ tiêu: pH, COD, BOD5, Fe tổng số, Cl-, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo