Theo dòng sự kiện

Tìm kiếm
Thời gian STT Tên khóa đào tạo Địa điểm Số ngày Giảng viên chính Học phí Tham gia
Tháng 6 1 Dự kiến chương trình đào tạo năm 2018 6 ThS. Nguyễn Trường Danh 4
Tháng 8 1 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh 3 ThS. Nguyễn Trường Danh 2
Tháng 10 1 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3
Tháng 3 1 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất TP. Hồ Chí Minh 03 ThS. Hồ Phùng Tâm 2.500.000
2 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
3 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường TP. Hồ Chí Minh 05 TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học TP. Hồ Chí Minh 03 CN. Trần Thanh Bình 2.000.000
5 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ Hà Nội 03 CN. Thái Thị Trường Sa 3.500.000
6 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh Hà Nội 03 TS. Vũ Hồng Sơn 3.500.000
Tháng 4 1 Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt) TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
2 Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón TP. Hồ Chí Minh 05 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ TP. Hồ Chí Minh 03 KS. Diệp Thị Lan 2.000.000
4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh TP. Hồ Chí Minh 03 ThS. Cao Quốc Liêm 2.000.000
5 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN Hà Nội 03 TS. Nguyễn Thu Hiền 5.000.000
6 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học Hà Nội 04 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
7 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hà Nội 02 CN. Thái Thị Trường Sa 3.000.000
Tháng 5 1 Quan trắc môi trường khí và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng khí TP. Hồ Chí Minh 05 ThS. Nguyễn Thành Vinh 3.500.000
2 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản TP. Hồ Chí Minh 05 ThS. Cao Quốc Liêm 3.500.000
3 Phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi TP. Hồ Chí Minh 05 CN. Thái Thị Trường Sa 3.500.000
4 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích TP. Hồ Chí Minh 04 CN. Trần Thanh Bình 2.500.000
5 Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012 Hà Nội 02 ThS. Đặng Khánh Hào 2.500.000
6 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN Hà Nội 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 4.000.000
Tháng 6 1 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký TP. Hồ Chí Minh 05 CN. Trần Thanh Bình 3.000.000
2 Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải TP. Hồ Chí Minh 06 ThS. Hồ Phùng Tâm 3.800.000
3 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường Hà Nội 04 TS. Phạm Tiến Đức 5.000.000
4 Hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
5 Phân tích mối nguy và cơ hội cải tiến theo phiên bản mới iso 17025:2017 TP. Hồ Chí Minh 02 ThS. Cao Quốc Liêm 1.500.000
6 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ TP. Hồ Chí Minh 03 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
7 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm Hà Nội 05 CN. Trần Thanh Bình 3.500.000
Tháng 7 1 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV TP. Hồ Chí Minh 04 CN. Trần Thanh Bình 3.000.000
2 Hiệu chuẩn kiểm tra nội bộ các thiết bị dụng cụ đo điện và độ dài TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
3 Nhận thức chung ISO 22000:2018 TP. Hồ Chí Minh 02 CN. Nguyễn Thành Trung 2.000.000
4 Kỹ thuật phân tích vi sinh vật kiểm soát ATTP TP. Hồ Chí Minh 05 ThS. Cao Quốc Liêm 3.000.000
5 Phân tích chất lượng Thức ăn chăn nuôi Hà Nội 04 CN. Thái Thị Trường Sa 4.000.000
6 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích Hà Nội 04 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
7 Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước Hà Nội 03 TS. Nguyễn Thu Hiền 5.000.000
Tháng 8 1 Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải Hà Nội 04 TS. Phạm Tuấn Anh 4.000.000
2 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường Hà Nội 04 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 5.000.000
3 Hướng dẫn áp dụng các phương pháp phân tích vi sinh và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp TP. Hồ Chí Minh 05 ThS. Cao Quốc Liêm 3.000.000
4 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng TP. Hồ Chí Minh 02 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
5 Kỹ năng cơ bản cho nhân viên thử nghiệm hóa học TP. Hồ Chí Minh 03 CN. Trần Thanh Bình 2.000.000
6 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
7 Xác nhận GTSDPP trong phân tích vi sinh Hà Nội 04 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
Tháng 9 1 Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
2 Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC TP. Hồ Chí Minh 03 CN. Trần Thanh Bình 2.500.000
3 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng TP. Hồ Chí Minh 02 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
4 Hướng dẫn vận hành xử lý nước thải TP. Hồ Chí Minh 02 ThS. Hồ Phùng Tâm 1.500.000
5 Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm Hà Nội 03 TS. Vũ Hồng Sơn 3.500.000
6 An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN Hà Nội 02 CN. Thái Thị Trường Sa 3.000.000
7 Quan trắc chất lượng môi trường nước Hà Nội 02 TS. Nguyễn Thu Hiền 3.500.000
Tháng 10 1 Bảo trì, Hiệu chuẩn máy AAS, UV-Vis TP. Hồ Chí Minh 03 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
2 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường TP. Hồ Chí Minh 05 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
3 Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012 TP. Hồ Chí Minh 03 ThS. Nguyễn Trường Danh 2.000.000
4 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm TP. Hồ Chí Minh 02 CN. Trần Thanh Bình 1.800.000
5 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục Hà Nội 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 4.000.000
6 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV Hà Nội 04 CN. Trần Thanh Bình 4.000.000
Tháng 11 1 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng TP. Hồ Chí Minh 04 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 2.500.000
2 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật TP. Hồ Chí Minh 02 KS. Diệp Thị Lan 1.800.000
3 Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế TP. Hồ Chí Minh 03 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
4 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh 05 CN. Trần Thanh Bình 3.500.000
5 Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải Hà Nội 02 TS. Nguyễn Thu Hiền 3.500.000
Tháng 12 1 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường TP. Hồ Chí Minh 05 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
2 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục TP. Hồ Chí Minh 04 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
3 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học Hà Nội 04 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
Tháng 3 1 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 04 3.500.000
2 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 03 2.500.000
Tháng 4 1 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN 03 3.000.000
2 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 03 3.000.000
3 Kiểm tra/ hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 04 3.500.000
4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 04 3.500.000
5 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 02 2.500.000
Đăng ký