Theo dòng sự kiện

Hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén

Khai giảng dự kiến: 15/06/2020

Số ngày: 04

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Đăng Huy

Học phí: 2500000

Đăng ký chương trình Đào tạo