Theo dòng sự kiện

Hội viên cá nhân

Chỉ hiện hội viên trong 90 ngày gần nhất
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Cục công tác phía Nam, Bộ KHCN

Email: linhsmq@gmail.com

Mã hội viên:

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị công tác: Công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Email: hoanganhtuan@sisc.com.vn

Mã hội viên:

Vũ Hải

Vũ Hải

Chức vụ: Phóng viên

Đơn vị công tác: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: vuhai@thunghiemngaynay.vn

Mã hội viên:

Hoàng Nam

Hoàng Nam

Chức vụ: Biên tập viên

Đơn vị công tác: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: hoangnam@thunghiemngaynay.vn

Mã hội viên:

Diễn đàn hội viên