Theo dòng sự kiện

Lâm Đại Tú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lâm Đại Tú

Kiểm định, phân tích, giám định để hỗ trợ công tác phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu quản lý, giám sát của cơ quan hải quan;

- Kiểm định, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kiểm định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan...

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)