Theo dòng sự kiện

Nguyễn Tân Lang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://chicucthuydnai.gov.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/138/isd_news_news/264/Default.aspx

Nguyễn Tân Lang

Chẩn đoán, xét nghiệm lâm sàng, phi lâm sàng trong tất cả các lĩnh vực về thú y, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi

- Thực hiện công tác chẩn đoán, xét nghiệm lâm sàng, phi lâm sàng trong tất cả các lĩnh vực về thú y, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi phục vụ cho công tác giám sát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và công tác đảm bảo vệ sinh anh toàn thực phẩm.

-  Lập kế hoạch và hướng dẫn việc lấy mẫu, lưu mẫu, tiêu hủy mẫu thuộc diện kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật,  thức ăn chăn nuôi theo quy định; Lấy mẫu giám sát tình hình dịch tể, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Lấy mẫu kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ; lấy mẫu thẩm tra cơ sở an toàn dịch bệnh.

-  Thực hiện các dịch vụ trong chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm trong lĩnh vực thú y, xét nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

-   Kinh phí hoạt động được Chi cục phân bổ theo dự toán được duyệt hàng năm.

- Chịu trách nhiệm cấp, thu hồi, quản lý các loại biên lai ấn chỉ; thực hiện thu phí và lệ phí theo quy định của pháp luật  trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện các chế độ tài chính và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của chi cục.

- Thực hiện các công việc khác do Chi cục trưởng giao.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)