Theo dòng sự kiện

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

Mã số: VPT.2.5.20.176

Thời gian dự kiến: 02/03/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.176 bao gồm các chỉ tiêu sau: COD, BOD5, N-NH4+, Tổng N, Tổng P, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo