Theo dòng sự kiện

Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải

Mã số: VPT.2.5.20.250

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.250 - Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.250 gồm các chỉ tiêu: Nito tổng số, N_NH4+, N_NO3-, P tổng số, P_PO43-, Màu sắc.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo