Theo dòng sự kiện

Phương hướng hoạt động

Tổ chức, động viên và giới thiệu Hội viên của các Hội liên quan và Hội viên các phòng thử nghiệm Việt Nam; tham gia xây dựng các phương pháp thử, các tiêu chuẩn có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm; tham gia thẩm xét và đánh giá công nhận các phòng thử nghiệm, các đề tài nghiên cứu, nghiệm thu về công tác thử nghiệm.

1. Xây dựng và phát triển tổ chức của Hội

 • Tổ chức Đại hội các phòng thử nghiệm Việt Nam.
 • Hoàn thiện các tổ chức Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội.
 • Xây dựng các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Văn phòng Hội.
 • Phát triển tổ chức Hội thử nghiệm địa phương (Hội cơ sở), tổ chức tư vấn và dịch vụ.
 • Tổ chức in ấn liên quan đến Hội và cấp thẻ Hội viên.

2. Tổ chức công tác tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và tham gia dịch vụ có liên quan đến thử nghiệm

 • Tổ chức cho các Hội viên xây dựng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm để được công nhận theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC: 17025 và tổ chức xây dựng các phương pháp thử thống nhất theo chuyên ngành trong phạm vi cả nước.
 • Tổ chức, động viên và giới thiệu Hội viên của các Hội liên quan và Hội viên các phòng thử nghiệm Việt Nam; tham gia xây dựng các phương pháp thử, các tiêu chuẩn có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm; tham gia thẩm xét và đánh giá công nhận các phòng thử nghiệm, các đề tài nghiên cứu, nghiệm thu về công tác thử nghiệm.
 • Tổ chức biên soạn và phổ biến một số ấn phẩm quảng bá các kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về thử nghiệm.
 • Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức Hội viên tham gia các Hội nghị về học thuật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm.

3. Xây dựng và phát triển mối liên hệ với các ngành công nghiệp, doanh nghiệp ở TW và Địa phương

 • Tổ chức tư vấn, giúp đỡ thực hiện các đề án, đề tài về thử nghiệm trong sản xuất, dịch vụ và các phương tiện nghiên cứu... xây dựng các phòng thử nghiệm, giúp đỡ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, dịch vụ về Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, TQM...
 • Giúp đỡ và cổ vũ các doanh nghiệp, các cơ quan dịch vụ có liên quan thử nghiệm để giới thiệu, quảng bá, in ấn các tài liệu liên quan.
 • Tổ chức và phối hợp tham gia với các cơ sở có phòng thử nghiệm để làm các dịch vụ về công tác thử nghiệm có liên quan đến giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức đào tạo, thông tin, tuyên truyền về Hội các phòng thử nghiệm và về công tác thử nghiệm nói chung

Để làm nhiệm vụ này, Ban Chấp hành và trước hết là Ban Thường vụ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam cần:

 • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng ở TW và địa phương về vai trò và vị trí của công tác thử nghiệm có liên quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Phối hợp với các trường học, các tổ chức đào tạo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên theo chuyên đề và chuyên ngành để tổ chức các cuộc Hội thảo, các lớp đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về thử nghiệm.
 • Làm thủ tục để xuất bản Tạp chí Thử nghiệm là cơ quan ngôn luận của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam.

5. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Hội quần chúng khác liên quan trong nước và quốc tế

 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành như Hội Cơ khí, Hội Tự động hóa, Hội Đo lường Việt Nam, Hội điện tử và tin học, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt nam ...
 • Xây dựng và tăng cường mối quan hệ về công tác thử nghiệm với các tổ chức trong nước và quốc tế để tiến tới việc công nhận và thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thử nghiệm, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, hòa nhập trong khu vực và quốc tế.
 • Tổ chức các Hội nghị Khoa học Kỹ thuật về công tác thử nghiệm.
 • Tranh thủ với các Tổ chức phi Chính phủ để được tài trợ các dự án về thử nghiệm, tạo điều kiện cho hoạt động và phát triển của Hội.

6. Tài chính của Hội

 • Ngoài sự đóng góp của Hội viên cá nhân, tập thể, sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, Hội sẽ tham gia công tác hỗ trợ và dịch vụ như đã nêu ở trên để tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Hội theo các quy định của pháp luật.