Theo dòng sự kiện

Quan trắc môi trường khí và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng khí

Khai giảng dự kiến: 18/05/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Thành Vinh

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo