Theo dòng sự kiện

Thuốc bảo vệ thực vật trong thủy sản

Mã số: VPT.2.5.20.54

Thời gian dự kiến: 02/03/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.54 với chỉ tiêu Trifluralin.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.54 với chỉ tiêu Trifluralin.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo