Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong phân bón

Mã số: VPT.2.6.20.06

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU/g)

Phí tham dự: 4000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.06 - Vi sinh trong phân bón

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.06 gồm các chỉ tiêu: Vi sinh cố định Nitơ, Vi sinh phân giải Phospho, Vi sinh Phân giải Xenlulo.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo