Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.6.20.27

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định tính

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.27 bao gồm chỉ tiêu sau: Salmonella.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.27 với chỉ tiêu Salmonella.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo