Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong thực phẩm

Mã số: VPT.2.6.20.40

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU/g MPN/g)

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.40 bao gồm chỉ tiêu sau: Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác)

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.40 với chỉ tiêu Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác).

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo