Theo dòng sự kiện

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)

11/04/2024, 11:34

TNNN - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí thuộc hệ thống Liên hiệp Hội về công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

Công văn số 236/LHHVN-TTPBKT ngày 10/4/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu rõ: Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 20/5/2024), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí trong hệ thống xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Việc thông tin, tuyên truyền đảm bảo khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp của Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Trước đó vào ngày 03/4/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 151 -HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024). Công tác tuyên truyền cần tập trung những nội dung sau:

Một là, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp của Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Hai là, những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Đào Duy Tùng: Luôn trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và Tổ quốc; một nhà lãnh đạo tài năng với phong cách dân chủ, giản dị, gần gũi, sống liêm khiết, khiêm nhường, mẫu mực; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

Ba là, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là tại Hà Nội và những nơi đồng chí Đào Duy Tùng đã công tác, hoạt động cách mạng; chú trọng các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

Về các hoạt động kỷ niệm:

Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa (cấp tỉnh, thành phố); tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh, thành phố); tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành); trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang nhà lưu niệm, đường phố mang tên đồng chí Đào Duy Tùng; tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)!

2. Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng!

3. Đồng chí Đào Duy Tùng - Người chiến sĩ cộng sản xuất sắc!

4. Đồng chí Đào Duy Tùng  - Tấm gương đạo đức cách mạng cao quý!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

PV/TNNN

Bình luận