Theo dòng sự kiện

Trần Cao Sơn

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

Trần Cao Sơn

Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm; chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công; thông tin truyền thông và triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực của Viện.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)