Theo dòng sự kiện

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

Khai giảng dự kiến: 22/06/2020

Số ngày: 06

Giảng viên chính: ThS. Hồ Phùng Tâm

Học phí: 3800000

Đăng ký chương trình Đào tạo