Theo dòng sự kiện

Bùi Trà Khúc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Trà Khúc

Phòng Thí nghiệm Môi trường VILAS 273, Phòng Thí nghiệm Xây dựng LAS-XD350

Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Vạn Tường, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐT: (0255) 3610818; Fax: (0255) 3610704

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)