Theo dòng sự kiện

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://aosc.vn/vi/

Nguyễn Thị Khánh Trâm

AOSC cung cấp dịch vụ công nhận năng lực phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế.Công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo ISO 17025 với mã hiệu công nhận là VLAT, công nhận năng lực phòng hiệu chuẩn theo ISO 17025 với mã hiệu công nhận là VLAC và công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189 với mã hiệu công nhận VLAM.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)