Theo dòng sự kiện

Trần Thế Phong

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://nafiqad1.vn/

Trần Thế Phong

Chứng nhận, kiểm nghiệm, đào tạo

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1:

1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục:

a) Tham gia xây dựng, phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phổ biến quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

b) Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, phân tích nguy cơ, truy xuất, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, khác phục sự cố an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, kiểm nghiệm, thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phâm, an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nước nhập khẩu;

d) Kiểm tra, kiểm nghiệm, thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm hỗn hợp, thực phẩm phối chế, gia vị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nước nhập khẩu;

đ) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các loại giấy chứng nhận khác đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểm nghiệm, kiêm nghiệm kiểm chứng, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn theo phân công của Cục.

2. Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:

a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng nông lâm thủy sản; chứng nhận an toàn dịch bệnh lô hàng thủy sản. Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, môi trường nước, đất, không khí; kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm; xét nghiệm bệnh thủy sản; tô chức chương trình kiêm nghiệm thành thạo, liên phòng, kiểm chứng; lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

b) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm;

c) Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm. Bồi dường, tập huấn, chuyến giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm;

d) Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định và phân công của Cục.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động họp tác quốc tế theo quy định.

5. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phâm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

6. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tô chức, công dân theo quy định và phân công, phân cấp của Cục.

7. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng

Vị trí, chức năng của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1:

1. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 1) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sàn và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Chất lượng vùng 1 có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Chất lượng vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)