Theo dòng sự kiện

Một số điểm mới của ISO/IEC 17043:2023

17/07/2023, 14:56

TNNN - ISO/IEC 17043:2023 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo đã chính thức được ban hành ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (The International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) đã đồng ý rằng, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp ba (03) năm; vào cuối giai đoạn này, các nhà cung cấp được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 trên toàn thế giới phải được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2023.

Một số cập nhật quan trọng của tiêu chuẩn

-  Hài hòa với ISO/IEC 17025:2017, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc; Bất kỳ các yêu cầu về thử nghiệm phải được thực hiện theo yêu cẩu của ISO/IEC 17025:2017 để đo lường/thử nghiệm các hạng mục PT, kiểm tra tính đồng nhất, ổn định.

-  Hài hòa với ISO 13528:2022 về mặt thuật ngữ.

-  Kết hợp các yêu cầu từ ISO/CASCO PROC 33.

-  Bao gồm yêu cầu rằng các hoạt động thử nghiệm, hoạt động hiệu chuẩn và sản xuất hạng mục thử nghiệm thành thạo phải tuân thủ các yêu cầu liên quan của các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp của ISO thích hợp.

- Xóa Phụ lục C và sửa đổi Phụ lục A và B.

- Một yêu cầu đối với các nhà sản xuất mẫu chuẩn (RMP) để đáp ứng các yêu cầu liên quan của ISO 17034.

- Các nhà thầu phụ và mua dịch vụ và vật tư đều được thay thế bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

- Mở rộng yêu cầu để xác thực các thay đổi đối với hệ thống quản lý thông tin cũng như xác nhận ban đầu.

- Thay đổi các yêu cầu đối với báo cáo PT.


Thông báo trên Twitter
 của A2LA về đánh giá công nhận ISO/IEC 17043:2023.

- Nhiều mô tả hơn về các yêu cầu đối với sự khách quan.

- Các yêu cầu đối với quản lý chất lượng và cấp phó đã bị loại bỏ.

- Khiếu nại và phàn nàn, định nghĩa khác nhau. Mô tả thêm về các yêu cầu để xử lý khiếu nại.

- Các thay đổi đối với các yêu cầu xem xét của lãnh đạo.

- Không yêu cầu về Chính sách/Sổ tay Chất lượng.

- Tùy chọn cho hệ thống quản lý được chứng nhận ISO 9001...

TNNN

Bình luận