By line of events

Bùi Thanh Hương

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/don-vi/28/Trung-tam-Phan-tich-va-Chung-nhan-chat-luong-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi

Bùi Thanh Hương

Nghiên cứu phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi và thủy sản), vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp

Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Thực hiện công tác nghiên cứu phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi và thủy sản), vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp. Tham gia đánh giá và chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm nông lâm, thủy sản phục vụ công tác quản lý của nhà nước về nông thôn;

b. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án, quy trình, quy phạm kỹ thuật về chất lượng nông, lâm, thủy sản theo lĩnh vực được phân công;

c. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học, dịch vụ công về chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thông tin, cụ thể:

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Cung cấp thông tin về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật

- Tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm nghiệm trong phạm vi được công nhận, chỉ định

d. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

đ. Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

e. Quản lý biên chế, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

g. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.

  • Topics have been written (0)
  • Topics discussed (0)