By line of events

Search
Note

-*: chỉ tiêu đã được công nhận

- Các phương trình Vinalab PT tổ chức tuân thủ yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010

- Participation fee includes form submission fee and VAT

STT Number Program Name Type of program Address Participating fee Participation
Registration