By line of events

Search
Time STT Name of training course Address Days Main Lecturer Tuition Participation
Tháng 6 1 Dự kiến chương trình đào tạo năm 2018 6 ThS. Nguyễn Trường Danh 4
Tháng 8 1 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh 3 ThS. Nguyễn Trường Danh 2
2 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3
Registration