By line of events

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

“Phòng sạch” là một môi trường nơi mức độ các chất gây ô nhiễm không khí được kiểm soát để tuân thủ các thông số kĩ thuật chi tiết về số lượng, tính chất và kích thước...