By line of events

Chương trình thử nghiệm thành thạo Vi Sinh - Vinalabpt2 - 2017 - Vi sinh trong phân bón

Number: VPT.2.6.17.06

Thời gian dự kiến: 30/11/-0001

Field: Sinh học

Type of program: Định lượng (CFU/g)

Participating fee: 4.000.000

Ghi chú:

-  *: chỉ tiêu đã được Công nhận;

- Các chương trình Vinalabpt2 tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT.

 

TT Mã số  Tên chương trình Chỉ tiêu Loại chương trình Phí tham dự Thời gian dự kiến (Tháng)
1 VPT.2.6.17.06 Vi sinh trong phân bón Vi sinh cố định Nitơ Định lượng (CFU/g) 4.000.000 3 & 10
Vi sinh phân giải Phospho
Vi sinh Phân giải Xenlulo

Register for the Experimentation