By line of events

Chương trình thử nghiệm thành thạo Vi sinh - Vinalabpt2 - 2017 - Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng phương pháp PCR

Number: VPT.2.6.17.02

Thời gian dự kiến: 30/11/-0001

Field: Sinh học

Type of program: Định tính

Participating fee: 4.500.000

Ghi chú:

-  *: chỉ tiêu đã được Công nhận;
 - Các chương trình Vinalabpt2 tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010;
 - Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT.

TT Mã số  Tên chương trình Chỉ tiêu Loại chương trình Phí tham dự Thời gian dự kiến (Tháng)
1 VPT.2.6.17.02* Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng phương pháp PCR Đốm trắng WSSV Định tính 4.500.000 9
Hoại tử IHHNV
Hoại tử gan tụy (AHPND) 

Register for the Experimentation