By line of events

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Scheduled opening: 30/11/-0001

Days: 5

Main Lecturer:

Tuition:

I.     Kỹ thuật phân tích:

1.    Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV (cơ bản và nâng cao)

2.    Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng (cơ bản và nâng cao)

3.    Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC). Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược  phẩm, mỹ phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

4.    Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

5.    Kỹ thuật ELISA - Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến

6.    Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

7.    Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

8.    Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải

9. Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

10. Phân tích chất lượng phân bón và đất

11. Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

12. Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm 

 

II. Đối tượng phân tích:

1. Thực phẩm: dinh dưỡng, đa lượng, vi lượng, phụ gia thực phẩm, nhiễm bẩn, độc chất

2. Dược phẩm, mỹ phẩm

3. Sản phẩm công nghiệp: phân bón, thuốc BVTV

4. Nước uống, nước bề mặt

5. Nước thải

III. Quản lý phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm:

1. Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh

2. An toàn hóa chất trong kinh doanh,  sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm

3. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật. Đào tạo đánh giá viên nội bộ

4. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012  Đánh giá nội  bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế. 

 

IV. Các khóa đào tạo khác

1. Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

2. Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

3. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

4. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

5. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

6. Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

7. Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng

8. Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

9. Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

Register for the Education Program