By line of events

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://aosc.vn/vi/

Nguyễn Thị Khánh Trâm

AOSC cung cấp dịch vụ công nhận năng lực phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế.Công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo ISO 17025 với mã hiệu công nhận là VLAT, công nhận năng lực phòng hiệu chuẩn theo ISO 17025 với mã hiệu công nhận là VLAC và công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189 với mã hiệu công nhận VLAM.

  • Topics have been written (0)
  • Topics discussed (0)