By line of events

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Scheduled opening: 17/08/2018

Days: 3

Main Lecturer: ThS. Nguyễn Trường Danh

Tuition: 2.000.000

Lịch dự kiến.

Register for the Education Program